Algemene voorwaarden

 

 

 

 

 

 1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.

1.1 Nova Art Tattoo gevestigd aan de Lange Herenstraat 38zwart te Haarlem, eenmanszaak gerund door Roxanne Horn, hierna te noemen Nova Art Tattoo.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Nova Art Tattoo tot het laten aanbrengen van een tatoeage die door Nova Art Tattoo wordt behandeld of aan wie Nova Art Tattoo producten of diensten levert.

1.3 Overeenkomst : elke overeenkomst tussen Nova Art Tattoo en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Nova Art Tattoo en Opdrachtgever, waarbij Nova Art Tattoo als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Nova Art Tattoo worden afgeweken.

2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door Nova Art Tattoo worden zonder enige uitzondering geleverd door, onder contract lopende, Nova Art Tattoo personen en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens Nova Art Tattoo zijn ingeschakeld, zoals gast tatoeëerders.

2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Nova Art Tattoo aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Nova Art Tattoo gehanteerde Algemene Voorwaarden

3. EIGEN VERANTWOORDING EN EIGEN RISICO

3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Nova Art Tattoo worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan Nova Art Tattoo tot het aanbrengen van een tatoeage, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens Nova Art Tattoo aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

3.3 Door opdracht te geven aan Nova Art Tattoo tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of iets dergelijks) en dat zijn/haar behandeling ook op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerker van Nova Art Tattoo of derden in gevaar kan brengen.

3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door Nova Art Tattoo te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

3.5 In het geval de persoon die door Nova Art Tattoo wenst te worden behandeld in de leeftijd tussen de 16 en 18 jaar is, vindt de behandeling/levering door Nova Art Tattoo uitsluitend plaats met schriftelijke toestemming en in aanwezigheid van diens ouder of verzorger. In dat geval geldt de ouder/verzorger als Opdrachtgever.

3.6 Nova Art Tattoo behandelt geen kinderen jonger dan 16 jaar zonder toestemming van ouder/verzorger.

3.7 Nova Art Tattoo heeft altijd het recht om aan Opdrachtgever te vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Nova Art Tattoo het recht de opdracht te weigeren.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Door opdracht te geven aan Nova Art Tattoo erkent Opdrachtgever dat Nova Art Tattoo een inspanningsverbintenis heeft. Nova Art Tattoo zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Nova Art Tattoo kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Nova Art Tattoo is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan hem/haar opzet of grove schuld is te wijten.

4.2 Voor het geval Nova Art Tattoo aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Nova Art Tattoo voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Nova Art Tattoo terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

4.4 Nova Art Tattoo bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen.

5. GARANTIE

Nova Art Tattoo gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

6. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen Nova Art Tattoo en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Haarlem, behoudens indien Nova Art Tattoo als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

7. CONVERSIE

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

8. SLOTBEPALING

Het laten zetten van een tatoeage door Nova Art Tattoo is te allen tijde op eigen risico zowel bij mondelinge als schriftelijke overeenkomst.